Twitter Facebook

Deli z ostalimi in jih obvesti o nagradni igri.
FB prijava Prijava
Prijava
Ste pozabili geslo? Kliknite tukaj
Ustvari nov račun

Pozabljeno geslo
Pozabljeno geslo

Registriraj se
Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Odkleni.si«1. Kdo prireja nagradno igro

Organizator nagradne igre »Odkleni.si« je podjetje Prims, d.o.o, Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI29376840.

Soorganizatorji nagradne igre so podjetja Privoščite d.o.o. Špruha 31, 1236 Trzin, davčna številka: SI 10703519, podjetje Nevtron & Company, d.o.o, Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI 68372558 ter FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana.

2. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 08.10.2012 in traja do dne ko so odklenjene vse nagrade (vključno z glavno nagrado) na spletni strani www.odkleni.si

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija spletnega portala www.odkleni.si, promocija izdelka tablični računalnik Sony Tablet Xperia™ Tablet S 16GB WiFi, izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnega portala ter promocija drugih znamk organizatorja in soorganizatorjev.

4. Definicija pojmov

V teh pravilih nagradne igre se uporabljajo sledeči pojmi:

• Sodelujoči: Kot “sodelujoči” se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani nagradne igre sodeluje v nagradni igri.

• Priporočevalec: Kot “priporočevalec” se definira sodelujoči, ki je nagradno igro priporočil drugi osebi, z uporabo sredstev za priporočanje, dovoljenih v okviru te nagradne igre. V pravilih nagradne igre se beseda “priporočevalec” uporablja v neposredni zvezi z dejanjem priporočanja nagradne igre, ali kadar želimo razlikovati med osebo, ki je nagradno igro priporočila, in osebo, ki ji je nagradna igra bila priporočena.

• Priporočeni prejemnik: Kot “priporočeni prejemnik” se definira oseba, ki ji je bila nagradna igra priporočena s strani priporočevalca. “Priporočeni prejemnik” še ni “sodelujoči”, temveč je le prejemnik priporočila, na katerega pa se še ni odzval s sodelovanjem v nagradni igri.

• Priporočeni sodelujoči:Kot “priporočeni sodelujoči” se definira sodelujoči v nagradni igri, ki se je v nagradno igro vključil po priporočilu “priporočevalca”, in sicer z odzivom na njegovo e-poštno priporočilo ter sodeloval na načine sodelovanja navedenih v 5. točki teh pravil

• Ponovno sodelovanje: Kot »ponovno sodelovanje« se definira, da lahko uporabnik ponovno sodeluje, ko k sodelovanju pri nagradni igri povabi več kot 20 prijateljev (različnih e-mail naslovov). V trenutku ko vseh 20 povabljenih prijateljev potrdi sodelovanje, “priporočevalec” dobi obvestilo da lahko ponovno odklepa nagrado. V kolikor le-to dobi naslednji dan, ima ta dan dva poskusa.

5. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko internetni uporabniki sodelujejo na 3 načine:

• Preko registracije V nagradni igri sodelujejo vsi, ki se na spletni strani www.odkleni.si registrirajo preko registracijskega obrazca ter se nato prijavijo na portal.

• Preko e-mail naslova V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na spletni strani www.odkleni.si pravilno vnesejo svoj e-mail naslov ter se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja.

• Preko Facebook računa V nagradni igri sodelujejo vsi, ki se na spletni strani www.odkleni.si vpišejo preko svojega Facebook računa ter se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja.

6. Vrste nagrad in načini pridobitve teh vrst nagrad

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za več vrst nagrad:

• Glavne nagrade
Glavna nagrada v nagradni igri Odkleni.si je Tablični računalnik Sony Tablet Xperia™ Tablet S 16GB WiFi, ki jo prispeva podjetje FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana in jo prejme uporabnik, ki bo vnesel pravilno 4 mestno geslo pri odklepanju glavne nagrade.

• Manjše nagrade

Manjše nagrade prispeva podjetje FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana in so naslednje:

a) Sony izdelek
b) Sony izdelek
c) Sony izdelek
d) Sony izdelek

Manjše nagrade prejme uporabnik, ki bo v času odklepanja posamezne manjše nagrade vnesel pravilno 4 mestno geslo pri odklepanju le-te.

7. Oblike sodelovanja

V nagradni igri Odkleni.si se lahko uporabniki potegujejo za nagrade tako, da vnesejo pravilno 4 mestno geslo pri odklepanju nagrad (tako manjših kot večjih), navedenih na spletnem portalu, in sicer na naslednje načine:

• Manjše nagrade: Vsako manjšo nagrado lahko sodelujoči odklepajo tako, da vnesejo 4 mestno geslo (sestavljeno iz 4 številk). V primeru da sodelujoči vnese pravilno geslo, je prva manjša nagrada odklenjena. Temu sledi odklepanje še ostalih manjših nagrad, vse do glavne nagrade.

• Glavna nagrada: Sodelujoči lahko začnejo odklepati glavno nagrado v trenutku, ko so odklenjene vse manjše nagrade. Glavno nagrado lahko sodelujoči odklepajo tako, da vnesejo 4 mestno geslo (sestavljeno iz 4 številk). V primeru da sodelujoči vnese pravilno geslo, je glavna nagrada odklenjena.

Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre, na katerikoli način sodelovanja v nagradni igri, določen v 5. točki teh pravil nagradne igre

8. Pristojnosti komisije nagradne igre

Komisija nagradne igre, v sestavi

• Boštjan Štrukelj (predsednik komisije)
• Mirjam Kepic (član komisije)
• Mitja Markuš (član komisije)

ima sledeče pristojnosti:

• nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,
• ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival točke z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s pravili te nagradne igre, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne s strani komisije le tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je pridobljeno dodatno možnost ponovnega odklepanja nagrade zaslužil s striktnim upoštevanjem pravil nagradne igre. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je pripisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na sedežu podjetja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico nemudoma in nepreklicno diskvalificirati.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči v nagradni igri sodeloval, ali če je ta podatek na voljo, preko njegove telefonske ali mobilne številke.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

9. Seznam nagrad

Glavne nagrade
1. nagrada: Tablični računalnik Sony Tablet Xperia™ Tablet S 16GB WiFi

Manjše nagrade
• Sony USB ključ 16GB USM16GPB
• Sony USB ključ 16GB USM16GPB
• Sony USB ključ 16GB USM16GPB
• Sony USB ključ 16GB USM16GPB

10. Objava nagrajencev

Glavne nagrade

Na spletni strani nagradne igre bo najkasneje v 14 dneh po njenem zaključku objavljen seznam nagrajencev in sicer z imenom in priimkom. Če podatkov o imenih in priimkih ne bo na voljo, bo organizator objavil prvi del e-poštnega naslova sodelujočih, katerih podatkov o imenih in priimkih ne bo na voljo, v obliki ime@...
Komisija bo nagrajence ponovno preverila, če so sodelovali v skladu s Pravili ter si pridrži pravico postopanja po 8. točki Pravil. V primeru, da je nagrajenec diskvalificiran v skladu z 8. točko Pravil se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu.

Manjše nagrade
Na spletni strani nagradne igre bo najkasneje v 14 dneh po njenem zaključku objavljen seznam nagrajencev in sicer z imenom in priimkom. Če podatkov o imenih in priimkih ne bo na voljo, bo organizator objavil prvi del e-poštnega naslova sodelujočih, katerih podatkov o imenih in priimkih ne bo na voljo, v obliki ime@...

Splošno o nagradah in nagrajencih
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani http://www.odkleni.si in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.
Nagrajencem bodo nagrade vročene prek dostavne službe organizatorja nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 10 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini.

V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju/soorganizator-ju nagradne igre) Prims d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, Slovenija oziroma podjetju Privoščite d.o.o. Špruha 31, 1236 Trzin, posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od (so)organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. (So)organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
• FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana bo za podeljeno GLAVNO NAGRADO Tablični računalnik Sony Tablet Xperia™ Tablet S 16GB WiFi MANJŠE NAGRADE obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 108. členom ZDoh-2.
(So)organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere (so)organizator ne more vplivati (višja sila), lahko (so)organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev (so)organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

11. Pravila priporočanja

Sodelujoči lahko nagradno igro priporočajo na dva načina.

Način #1: Priporočanje preko spletnega obrazca v nagradni igri


• V primeru da sodelujoči vnese nepravilno geslo pri odklepanju nagrade ima možnost nagradno igro priporočiti svojim prijateljem ter si s tem pridobi takojšnje ponovno odklepanje

• V primeru, da sodelujoči preko Facebook obrazca povabi 20 različnih prijateljev, ima ponovno možnost odklepanja nagrade. V trenutku ko vseh 20 povabljenih prijateljev potrdi sodelovanje, “priporočevalec” dobi obvestilo da lahko ponovno odklepa nagrado. V kolikor le-to dobi naslednji dan, ima ta dan dva poskusa.

• Štejejo le priporočila, ki jih priporočevalci pošljejo na e-mail naslove svojih prijateljem neposredno preko spletnega obrazca na spletni strani nagradne igre, z ročnim vnosom e-mail naslovov priporočenih prejemnikov, ki jim želijo preko sistema nagradne igre posredovati vabilo.

• Priporočeni prejemniki prejmejo e-poštno priporočilo za sodelovanje v nagradni igri, Priporočeni prejemniki lahko nato sodelujejo na podlagi načinov sodelovanja navedenih v 5. točki teh pravil. S klikom na povezavo za sodelovanje priporočeni prejemnik še ne sodeluje v nagradni igri. Za sodelovanje mora izpolniti eno izmed načinov, navedenih v 5. točki teh pravil

• Sodelujoči se strinjajo, da bodo priporočila posredovali le osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino.

• Prims d.o.o.. in Privoščite d.o.o. v nikakršni obliki ne podpirata pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te nagradne igre je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.

• Prims d.o.o.. in Privoščite d.o.o. si pridržujeta pravico, da na zahtevo organov Republike Slovenije ali drugih institucij, ki uravnavajo pošiljanje nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posreduje IP naslov in ostale podatke sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte.

• Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nemudoma iz nagradne igre izključi sodelujočega, za čigar priporočila je prejel vsaj 1 pritožbo priporočenih prejemnikov, ki jim je priporočil sodelovanje v nagradni igri. Organizator igre si tudi pridružuje pravico, da nemudoma iz nagradne igre izključi sodelujočega, za katerega je prejel pritožbo, da je priporočila posredoval osebam, od katerih nima soglasja za kontaktiranje.

• Če organizator sumi, da sodelujoči nagradno igro priporoča osebam, katerih soglasja za kontaktiranje sodelujoči nima (spam), ga ima pravico pozvati, da poda obrazložitev. V kolikor v tem primeru sodelujoči obrazložitve ne poda v roku 24 ur po poslanem pozivu ali pa poda pomanjkljivo obrazložitev, ki ga ne opere suma, ga ima organizator pravico diskvalificirati.

• Sodelujoči priporočil ne smejo posredovati na e-mail naslove, ki jih uporabljajo oni sami ali ki so v njihovi lasti.

• Iz istega IP naslova lahko sodeluje največ 20 različnih uporabnikov v roku 60 minut.

• Priporočila so lahko posredovana le živim osebam, in sicer se lahko posamezni osebi pošlje le eno priporočilo, tudi če ta oseba uporablja več različnih e-mail naslovov. Kakršnokoli pošiljanje priporočil eni osebi na več e-mail naslovov ali pošiljanje priporočil na neobstoječe e-mail naslove ali pošiljanje priporočil na e-mail naslove, ki jih ne uporablja živa oseba, bo kaznovano z diskvalifikacijo v nagradni igri.

• Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo povabil in nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in/ali prepoved nadaljnjih povabil s strani kršitelja.

• V kolikor obstaja sum, da se na priporočitvena e-poštna sporočila ne odzivajo žive osebe oz. če obstaja sum, da priporočeni prejemniki priporočitvenih e-poštnih sporočil pri svojem odzivu na ta sporočila uporabljajo kakršnakoli avtomatizirana sredstva oz. če se na sporočila ne odzivajo ročno, s samostojnim klikanjem na povezave v sporočilih, ima organizator pravico te sodelujoče v nagradni igri nemudoma diskvalificirati.

• V kolikor obstaja sum, da se na lastna priporočitvena sporočila kakorkoli odziva priporočevalec, ki je ta priporočila izvedel, ga ima organizator pravico nemudoma diskvalificirati iz nagradne igre.

• Priporočeni prejemniki nagradne igre imajo pravico prijaviti žaljiva oziroma neprimerna povabila sodelujočih v nagradni igri na e-naslov matjaz.rekic@prims.si z obvezno navedbo e-poštnega naslova kršitelja ali spletne povezave, ki jo je ta uporabil za priporočanje, in z opisom, zakaj naj bi bilo povabilo neprimerno. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator ima pravico, da takega kršitelja brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.

Dodatna pravila za priporočanje
• V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati. V primeru, da je tega sodelujočega v nagradno igro priporočil drug priporočevalec, in od njegovih pravilnih odgovorov tudi prejel določeno število točk, se temu priporočevalcu odstranijo vse točke, ki jih je prejel iz naslova odgovorov priporočenega sodelujočega.
• V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči v nagradni igri goljufal oz. ravnal v nasprotju s pravili nagradne igre, ima organizator pravico tega sodelujočega iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati. V primeru diskvalifikacije tega sodelujočega, bo kljub diskvalifikaciji morebitni priporočevalec, ki je temu sodelujočemu nagradno igro priporočil in iz tega naslova ter bo le-ta e-mail naslov potreboval pri ponovnem poskusu, lahko ta mail upošteval pri 20 povabljenih prijateljih.

12. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo:
• Fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
• Mladoletne osebe, vendar nagrado lahko prejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika,
Ter s tem oboji sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Prims d.o.o., Privoščite d.o.o. Nevtron & Company, d.o.o. ter FMC d.o.o.

13. Druge določbe

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre. S posredovanjem svojega e-poštnega naslova preko spletnega obrazca se šteje, da se sodelujoči s pravili v celoti strinja.

Organizator ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih kanalov.

14. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v integralni - pisni - obliki pri organizatorju nagradne igre, Prims d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana ter na spletni strani http://www.odkleni.si

15. Uporaba osebnih podatkov

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani http://www.odkleni.si ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Seznam nagrajencev hrani podjetje Prims d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana

S sodelovanjem v igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju in soorganizatorjema zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

/> S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje podjetju Prims d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, podjetju Privoščite d.o.o. Špruha 31, 1236 Trzin, ter podjetju Nevtron & Company, d.o.o, Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana da kot upravljalci zbirk obdelujejo zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva.

Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko podjetja Prims d.o.o., Privoščite d.o.o. ter Nevtron & Company, d.o.o, obdelujejo za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

E-poštni naslovi prijateljev, ki jih sodelujoči v nagradni igri vpišejo v obrazec za priporočanje, se vpišejo le v začasno bazo osebnih podatkov, do katere ne dostopajo živi uporabniki. Ti e-mail naslovi se hranijo le do zaključka nagradne igre, in sicer z namenom preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte. Ta odstavek se nanaša zgolj na priporočene prejemnike, in ne na sodelujoče v nagradni igri ali na priporočene sodelujoče.

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@odkleni.si . V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetja Prims d.o.o. lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na info@odkleni.si ali pa se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem e-mail sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-mail baze pošilja podjetje Prims d.o.o. Podjetje, ki bo prejelo zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze bo dosledno spoštovalo vse tovrstne zahteve in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

18. Politika o upravljanju s piškotki

Povzetek

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S to politiko so uporabniki spletene strani www.odkleni.si obveščeni o temu kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Pozivamo vas, da si politiko v celoti preberete, tako da boste razumeli kateri podatki, ki jih puščate na spletni strani se hranijo in kako so uporabljeni.

Uporabnik spletne strani www.odkleni.si daje svoje privoljenje, da podjetje Nevtron & Company, d.o.o.:
- shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru spletne strani www.odkleni.si in kateri so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju,
- podatke pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje zaradi namenov, ki so določeni v nadaljevanju.


Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki jih spletnemu brskalniku pošlje spletno mesto. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat ko spletno mesto obiščete.


Za kaj se piškotki uporabljajo?

Spletno mesto piškotke uporablja za identifikacijo obiskovalcev. Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, pomagajo razumeti obiskovalce spletnega mesta in njihovo krmiljenje po njem. Vsi podatki so anonimni, vendar pa sledijo določenim trendom, kot je tok klikov.


Katere vrste piškotkov uporabljamo?

Piškotke lahko razdelimo v eno od naslednjih kategorij: nujno potrebni piškotki, piškotki za izboljšanje uporabe, piškotki socialnih medijev.

Na spletni strani www.odkleni.si uporabljamo samo nujno potrebne piškotke, ki so nujni za delovanje spletne strani. Na spletni strani uporabniki ne zbiramo podatkov, ki bi jih uporabnik aktivno izpolnil oz. posredoval.

Piškotki za izboljšanje delovanja spletne strani so namenjeni beleženju zgodovine brskanja in uporabe spletne strani. Ta skupine piškotkov niso namenjena zbiranju osebnih podatkov o uporabnikih. Teh piškotkov ne uporabljamo.

Nekatere spletne strani vsebujejo orodja, ki so povezana s tretjimi socialnimi mediji kot so Facebook, Twitter, Google+. Ta orodja uporabljajo lastne piškotke. Teh piškotkov ne uporabljamo.


Kako dolgo se piškotki hranijo?

Čas hranjenja piškotkov je odvisna od tega ali gre za »sejne« piškotke ali »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa.


Lastni piškotki in piškotki tretjih

Lastni piškotki so tiste vrste piškotki, ki pripadajo podjetju Nevtron & Company, d.o.o. in jih shranjujemo na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih tretji namestijo na vašem brskalniku prek spletne strani, ki je ne obvladuje podjetje Nevtron & Company, d.o.o.


Kako upravljati s piškotki?

V zvezi z uporabo lastnih piškotkov lahko uporabljate spletni brskalnik na način, da omogočite, onemogočite ali brišete piškotke. Za uporabo navedenih funkcionalnosti sledite navodilom spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. V primeru, da boste v brskalniku, ki ga uporabljate onemogočili piškotke spletna stran www.odkleni.si morda ne bo delovala pravilno (za več informacij glej: www.allaboutcookies.org).


Piškotki, ki ji uporablja spletna stran www.odkleni.si

V spodnji tabeli so navedeni piškotki, ki so najpogosteje uporabljeni na spletni strani www.odkleni.si. Vsebuje tudi podrobnosti o piškotkih tretjih, ki so nameščeni preko spletne strani www.odkleni.si. Tabela in podrobnosti z uporabljenimi piškotki bo ob spremembah dopolnjena, zato prosimo, če redno preverjate ali je prišlo do sprememb.

Zadnja posodobitev tabele je na dnu dokumenta.


IME PIŠKOTKA SKUPINA LASTNI ali PIŠKOTKI TRETJIH TRAJNI ali SEJNI PIŠKOTKI NAMEN UPORABE
__utma za izboljšanje delovanja Google Analytics (odkleni.si) trajni število obiskov
__utma za izboljšanje delovanja Google Analytics (Twitter) trajni število obiskov
__utmb za izboljšanje delovanja Google Analytics (odkleni.si) trajni začetek obiska
__utmc za izboljšanje delovanja Google Analytics (odkleni.si) sejni konec obiska
__utmc za izboljšanje delovanja Google Analytics (Twitter) sejni konec obiska
__utmv za izboljšanje delovanja Google Analytics (Twitter) trajni poljubna spremenljivka
__utmz za izboljšanje delovanja Google Analytics (odkleni.si) trajni od kje je uporabnik prišel
__utmz za izboljšanje delovanja Google Analytics (Twitter) trajni od kje je uporabnik prišel
auth_token_session za izboljšanje delovanja Twitter sejni Twitter
guest_id za izboljšanje delovanja Twitter trajni Twitter
remember_checked za izboljšanje delovanja Twitter trajni Twitter
secure_session za izboljšanje delovanja Twitter sejni Twitter
session_id nujno potreben lastni sejni ID seje
twll za izboljšanje delovanja Twitter trajni Twitter
visibleactivegame za izboljšanje delovanja lastni trajni prikaz vstopnega sporočila
act za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook
c_user za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook
csm za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook
datr za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook
fr za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook
locale za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook
lu za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook
p za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook
presence za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook
s za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook
xs za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook
fbm_* za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
fbsr_* za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava SSL

Zadnja sprememba: 11.06.2013Ljubljana, oktober 2012
Prijava
Nov obiskovalec?Registriraj se

Registracija
Strinjam se s  splošnimi pogoji Želim prejemati obvestila o odličnih nagradnih igrah


Odkleni.si

Nagradna igra "Odkleni Sony Xperia Tablet S" je zaključena!

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje.

Kmalu bo na voljo nova nagradna igra. Bi rad sodeloval?
Vpiši svoj mail, in obvestili te bomo o novi nagradni igri.


Nazaj na osnovno stran.